با هر کسی نگوئیم راز خموشی خویش


شعری از مقام معظم رهبری با عنوان مناجات ناشنوایان که نخستین بار در مراسم روز جهانی ناشنوایان قرائت شد.


با هر کسی نگوئیم راز خموشی خویش            
               بیگانه با کسانیم ما را تو می‌شناسی

آئینه‌ایم و هر چند لب بسته‌ایم از خلق          
                بس رازها که دانیم ما را تو می‌شناسی

از قیل و قال بستند، گوش و زبان ما را          
               فارغ از این و آنیم ما را تو می‌شناسی

از ظن خویش هر کس، از ما فسانه‌ها گفت      
             چون نای بی‌زبانیم ما را تو می‌شناسی

در ما صفای طفلی، نفسرد از هیاهو              
                  گلزار بی‌خزانیم ما را تو می‌شناسی

آئینه‌سان برابر گوئیم هر چه گوئیم            
                     یکرو و یک زبانیم ما را تو می‌شناسی

خطّ نگه نویسد حال درون ما را            
                       در چشم خود نهانیم ما را تو می‌شناسی

لب بسته چون حکیمان، سر خوش چو کودکانیم    
      هم پیر و هم جوانیم ما را تو می‌شناسی

با دُرد و صاف گیتی، گه سرخوش است گه غم      
        ما دُرد غم کشانیم ما را تو می‌شناسی

از وادی خموشی راهی به نیکروزی است      
              ما روز به، از آنیم ما را تو می‌شناسی
 
کس راز غیر، از ما نشنید بس «امینیم»         
               بهر کسان امانیم ما را تو می‌شناسی

/ 0 نظر / 32 بازدید