نامه سردارسلیمانی به پادشاه عربستان.

نامه پادشاه عربستان .اگه ناوایران به راه خودرابه یمن ادامه بده وازخط سرخ عبورکنه بااولین فروندهواپیما بدون هیچ اخطاری اوراخواهیم زد.

نامه سردارسلیمانی به پادشاه عربستان.
ناوایران راه خودرابه یمن ادامه میدهدوتا11روزدیگربه یمن میرسدوبه شرفم قسم کوچکترین تیری ازعربستان به ناوایران برسدطی 48ساعت بااجازه رهبر انقلاب عربستان رابجزمکان های مذهبی باخاک یکسان میکنم وجمعه همان هفته مردمان پارسی نمازجمعه خودرادرمکه کنارخانه خدابرپامیکنند

/ 0 نظر / 220 بازدید