سنگ گور

چرا سنگ گور به كار می رود؟

هزاران هزار سال پيش، بشر اوليه از يك سنگ بزرگ براي علامت گذاشتن روي قبر مردگان خود استفاده مي كردند. يعني اين سنتي است كه بشر اوليه پايه گذار آن بوده است. حالا اگر كمي در رفتار و اعمال بشر اوليه دقت كرده و اندكي به طرز فكر او آشنا باشيم، ظاهراً دليل اين كار او عبارت از جلوگيري از برخاستن ارواح شيطاني بوده است كه مي گفتند بعد از مرگ به جسم مرده حلول مي كند.
استفاده از سنگ قبر به اين علت هم بوده كه مردم را از جاهايي كه ارواح شيطاني رفت و آمد داشته اند، برحذر كنند. البته با گذشت قرنها معني و منظور از سنگ قبر دستخوش تغييراتي شد. در يونان رسم بوده كه سنگ قبرهايشان را با تراش و حكاكي زينت مي داده اند. عبرها روي قبرهايشان ستونهاي سنگي قرار مي داده اند. مصري ها، براي نشان گذاري قبورشان روي آنها، مقبره هاي بزرگ يا اهرام بزرگي مي ساخته اند.
موقعي كه مسيحيت پديد آمد، اين كار يعني علامت گذاشتن روي قبر مردگان سنتي متداول شد. در دين مسيح، براي علامت گذاشتن روي قبور، يك علامت صليب و حلقه به كار مي رفت، كه حلقه نزد بشر اوليه نشانه آفتاب بوده است. ولي بعداً اين علامت يعني علامت روي قبر، به يك صليب تنها مبدل شده كه هنوز هم به كار مي رود.

/ 0 نظر / 8 بازدید