ترتیب ختم اسماء الله

در ترتیب ختم اسماء الله تعالی هر چه باشد که بطور کلی در همه جا خوانده می شودهر مقصدی را درنظر گرفته باشد مطلب را به حرف دراورد حروف ملفوظی انرا روز و شاید مکتوبی کفایت کند عدد کبیر مقصود را با عدد اسم ترکیب کرده و درایام مزبور بخواند که مقصود انشاء الله انجام شود

/ 0 نظر / 6 بازدید