جملات زیبا

 5:وقتی حرف راست میزنید فقط انسانهایی از دستتان عصبانی میشوند که تمام زندگیشان بر دروغ استوار بوده است

6:یادت باشه همیشه خودتو بنداز تا بگیرنت
اگه خودتو بگیری میندازنت

7:مردترین ادمهایی که تو زندگیم دیدم اونایی بودن که بعد از اشتباهشون گفتند معذرت میخوام

8:مزرعه را موریانه خورد ولی ما برای گنجشکها مترسک ساختیم
لعنت به این حماقت

9:انهایی که در زندگیت نقشی دارند دوست بدار
نه انهایی که برایت نقش بازی میکنند

10:زمان / وفاداری ادمارو ثابت میکنه،  نه زبان

www.ROZANEHONLINE.com

www.ROZANEHONLINE.com

گروه سرگرمی روزنه

گروه سرگرمی ROZANEH

گروه سرگرمی ROZANEH

www.ROZANEHONLINE.com

www.ROZANEHONLINE.com

www.ROZANEHONLINE.com

گروه سرگرمی ROZANEH

گروه سرگرمی ROZANEH

www.ROZANEHONLINE.com

http://www.rozanehonline.com

www.ROZANEHONLINE.com

روزنه آنلاین

گروه سرگرمی ROZANEH

گروه سرگرمی ROZANEH

گروه سرگرمی ROZANEH

گروه سرگرمی روزنه

گروه سرگرمی ROZANEH

گروه سرگرمی روزنه

www.ROZANEHONLINE.com

روزنه آنلاین

گروه سرگرمی ROZANEH

گروه سرگرمی ROZANEH

/ 0 نظر / 29 بازدید