گر رنج پیشت آید و گر راحت، ای حکیم

گر رنج پیشت آید و گر راحت، ای حکیم نسبت مکن به غیر که اینها را خدا کند همانطور که دانه باید نخست در دل خاک بشکفد تا راز دلش در آفتاب عریان شود، آدمی هم باید که در رنج، شکافتن را تجربه کند تا به شکفتن برسد. رنج های آدمی شربت تلخی است که طبیب درون برای نفس بیمار تجویز می کند. به او اطمینان کن و داروی شفا بخش او را در سکوت و آرامش بنوش.

/ 1 نظر / 17 بازدید

هر چه خوبی از خداست و هر چه بدی از ماست