احوال مردم در ااخرالزمان

مردانشان خود را به زینت زنان می ارایند و زنانشان با زیروها خود را ارایش می دهند مثل پادشاهان رفتار می کنند و با مقام و لباس به یکدیگر فخر می فروشند. ولی دوستان خدا رنگشان از شب زنده داری پریده کمرشان از ایستادن در نماز خمیده و شکمهایشان از روزه های بسیار به پشتشان چسبیده است وهر گاه که انان سخن حقیقت گویند به انان گویند چه کسی زینت خدا را بر بندگانش بیرون اورده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ ... اینانند که هر منطقه ای زمین انانرا می شناسد محرابهای انان به هنگام نبودشان بر انان می گرید و رو به یاران نمود و فرمود ایا میدانید اندوه و تفکر من درچیست؟ و اشتیاقم به چییست یاران گفتند نه ای رسول خدا فرمود: مشتاق دیدار برادران خودم هستم که پس از من می ایند .

ابوذر عرض کرد مگر ما برادران شما نیستیم؟ فرمودند نه شما یاران منهستید ولی برادارنم پس ازمن می ایند شأن انان مثل شأن انبیاست انان گروهی اند که برای رضای خدا از پدران و مادران و خواهران و برادران و تمام خویشان خحود می گریزند مال را برای خدا و خود را جهت تواضع در براب رخدا زبون می سازند درشهوات و زیادیهای دنیا رغبت نکنند..... چه کسی از قدر و منزلت انان را نزد خدا باخبراست؟ هیچ گونه رابطه خویشی ومالی با یکدیگر ندارند که بدان حس برند و نسبت به یکدیگر از مادر و پدر نسبت به فرزند و از برادر نسبت به بردار مهربانترند . اه چقدر مشتاق دیدار انانم. بدان ای اباذر! که هر کدام از انانرا پاداش 70 نفر از کسانی که در جنگ بدر شرکت داشتند می باشدهر کدام از انان نزد خداوند از هر چه که خداوند بر روی زمین افرید گرامی تر است. ای اباذر! دلشان با خدا و عملشان برای خداست و اگر یکی از انان بیمار شود پاداش عبادت هزار سال که روزها روزه و شبها به نماز باشد برای اوست. اگر یکی از انان به یکی از شهوات و خواهشهای دنیا میل کند ولی صبر کند و بدنبال ان نرود بخاطر انکه اهلش از او درخواست کنند پاداش برند وچون غمیگن شود و اهی بکشد خداوند به هر نفسی که می کشد دو میلیون حسنه پاداش بنویسد و دو میلیون درجه او را بالا برد و اگر یکی از انان در رفاقت با یاران خود صبر پیشه کند و از انان نبرد و در گرسنگی و اندوه با انان شریک بوده و صبر ورزد پاداش هفتاد نفر از کسانی که در جنگ تبوک همراه من بوده اند خواهد داشت و اگر یکی از انان پیشانی خود را بر زمین نهد و چند بار آه بگوید فرشتگان

اسمان از روی دلسوزی برای او می گریند پس خداوند متعال می فرماید ای فرشتگان من چرا میگریید؟ گویند ای معبود وسرور ما چگونه نگرییم و حال انکه دوست تو در زمین از روی درد ناله سر میدهد و آه می کشد. پس خدای متعال می فرماید: ای فرشتگان من شاهد باشید که من از بنده خودم به سبب انکه بر رنج و سختی صبر نموده و راحتی نمی جوید راضیم. فرشتگان گویند ای معبود و سرور ما پس از این سخنی که فرمودی هرگز شدت و سختی به بنده و دوست تو زیانی نتواند رساند.خدای متعال می فرماید ای فرشتگان من دوست من در نزدم مانند یکی از پیامبران من است و اگر دوستم مرا بخواند و برای افریدگانم شفاعت کند شفاعت او را برای بیش از هفتاد هزار نفر می پذیرم. نگاه به انان در نزد من محبوبتر از نگاه به کعبه است و گنهگاران وقتی در حضور انان می نشینند پس از نزد انان برنخیزد جز انکه خداوند بر انان نظر رحمت اندازدو مقصر از انان نزد خداوند از هزار کوشای غیر انان برتر است . ای اباذر خندهاشان عبادت و شادیشان تسبیح و خوابشان صدقه و نفسهایشان جهاد است و خداوند برانان سه مرتبه نظر افکند ای اباذر من خیلی مشتاق انانم.( برگرفته از کتاب بحرالمعارف). در ادامه این حدیث شریف در کتاب روح البیان امده است که فرمود: افرادی از انها که اهل عمل صالحند اجر 50 نفر از شما را دارند و سه بار تکرار فرمودند سپس فرمودند این بخاطر انست که شما شرایطی در اختیار دارید که شما را در کارهای خیر یاری می کند.

در کتاب بحار الانوار امده است که حضرت رسول فرمودند برادران من قومی هستند که در اخر الزمان ایمان می اورند بخدا ومن در حالی که مراندیده اند خداوند عالم ایشانرا با نامهای انها و نامهای پدرانشان بمن شناسانیده پیش از انکه انها را از اصلاب پدارنشان و ارحام مادرانشان بیرون بیاورد هر اینه ایشان شدیدترند بر ثابت شدن بر دین خودشان از شدت و سختی کندن خار از درخت خاردار با دست در شب تاریک ... این جماعت مانند چراغهایی هستند که در تاریکی روشنی می بخشند خدا انها را نجات می دهد از هرگونه فتنه تار و تاریک. در کتاب ملاحم ابن طاوس علیه الرحمه امده است: پرسیده شد از حضرت رسول الله (ص) چه وقت امر به معروف و نهی از منکر را ترک می کنند. فرمودند: زمانی که اشکار شود در میان شما انچه اشکار شده میان بنی اسرائیل. پرسیدند چیست انچه در میان ایشان اشکار شده فرمود مداهنه و سازش کردن اخیار و خوش کرداران شما با اغنیا و نافرمانان و معصیت و نافرمانی کردن علنی بدکاران شماو ان وقت که ملوک و روسا شما خردسالان ونوجوانان شما باشند و دانشمندان دین شما اراذل و فرومایگان شما باشند.

در کتاب جعفریات امده است که امیرالمومنین از حضرت رسول نقل کردند که فرمود اسلام در اول امر غریب بود و زود باش که باز غریب شود بهشت مر غریبان راست . عرض کردند غریبان کیانند؟ فرمود: انهایی هستند که در صدد اصلاح خودشانند در زمانی که مردم رو به فسادند. امام صادق علیه السلام در کتاب بحار از قول رسول اکرم فرمود: می اید قومی بعد از شما که یک نفر از انان اجر پنجاه نفر از شماها باشد . عرض کردند یا رسول الله چگونه باشد این امر در حالی که ما در حضور شما در جنگهای بدر و احد و حنین بوده ایم و در شأن ما قران نازل شده حضرت فرمود اگر شما مبتلا شوید به ان ابتلائات که انها مبتلا هستند مانند صبر و تاب انها صبر و تاب نمی کنید.

/ 0 نظر / 23 بازدید