کشکول معرفت (عباس کلهر)
درباره مباحث مختلف دینی و عمومی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سیدعباس - شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٧

هر کس گمشده ای دارد و خدا گمشده ای داشت

هر کس دوتاست و خدا یکی است

هر کس به اندازه ا ی که احساسش می کند هست

و خدا کسی که احساسش کند نداشت

عظمت ها همواره در جستجوی چشمی است که آنرا ببیند

خوبی ها همواره نگران که آنرا ببیند

و زیبایی همواره تشنه دلی است که به او عشق ورزند

و قدرت نیازمند کسی است که در برابرش رام گردد

وغرور در جستجوی غروری است که آنرا بشکند

و خدا عظیم بود و خوب و زیبا و پر اقتدار و مغرور

اما کسی نداشت

و خدا آفریدگار بود.

این مطلب از دوست عزیزم،  واحدی است

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :