کشکول معرفت (عباس کلهر)
درباره مباحث مختلف دینی و عمومی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سیدعباس - شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٧
گر رنج پیشت آید و گر راحت، ای حکیم نسبت مکن به غیر که اینها را خدا کند همانطور که دانه باید نخست در دل خاک بشکفد تا راز دلش در آفتاب عریان شود، آدمی هم باید که در رنج، شکافتن را تجربه کند تا به شکفتن برسد. رنج های آدمی شربت تلخی است که طبیب درون برای نفس بیمار تجویز می کند. به او اطمینان کن و داروی شفا بخش او را در سکوت و آرامش بنوش.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :