کشکول معرفت (عباس کلهر)
درباره مباحث مختلف دینی و عمومی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سیدعباس - یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٧
ای خدا بیامرز ان گناهان مرا که تو از من داناتر به انها هستی اگر بار دیگر مرتکب شدم تو نیز بار دیگر از من در گذر ای خداوند اگر با خود وعده کرده ام که در طاعت تو قصور نکنم و به وعده خویش وفا ننموده ام مرا ببخش. بار خدایا اگر به زبان به تو تقرب جسته ام و به دل خلاف ان کرده ام بر من مگیر ای خدا بیامرز برای من هر اشارت کنایه امیز را که به گوشه چشم کرده ام و هر سخن نابجا را که از دهانم جسته است و نیز خواهش های دل و لغزشهای زبانم را . توصیف دنیا:چه بگویم درباره سرایی که اغازش رنج است و پایانش زوال و فنا. حلالش را حساب است و حرامش را عقاب . هر که در ان بی نیاز شود در فتنه و بلا افتد و هر که نیازمند بود غمگین شود هر که برای به چنگ اوردنش تلاش کند بدان دست نیابد و ... دنیا ابشخوری تیره است و گل الود ظاهرش دلفریب است و باطنش هلاک کننده . فریبی زودگذر و ... خطبه های 82 و 81 و 77.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :