کشکول معرفت (عباس کلهر)
درباره مباحث مختلف دینی و عمومی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سیدعباس - پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٧
جسم هر فردی غاری است در دل کوه دنیا و اعضاء و جوارح و حواس مانند چشم و گوش و دست و پا و دل و قلب وذهن و خیال و وهم ، اصحاب پنهان شده در این غارند یعنی اصحاب کهف غار جسم. این اعضاء برای هدایت باید بسان اصحاب رقیم بخدا ایمان بیاورند و از بیرون که وادی کفر است به درون که وادی نور است بگروند یعنی این اعضاء در غیر مسیر الهی جاری نشوند. انسان باید در خودش زندانی باشد چه اینکه الدنیا سجن المومن دنیا برای مومن و کسی که می خواهد در راه خدا باشد زندان است. چنانچه عقل انسان حواس را در غار جسم جمع و یوسف جان را در چاه پنهان کند عزیزی یافت می شود که او را از ته چاه به سلطنت برساند و این عزیز روحی است از جانب خدای سلطان که سلطنت از ان اوست چه اینکه فرمود رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطان نصیرا و نیز من یتق الله یجعل له مخرجا. خوب بنگری اسراری در دل سلطان نصیرا و مخرجا نهفته بسان گوهری در دل صدف و از چشم ارباب معرفت پوشیده نیست که در تحت کریمه سلطانا نصیرا موکلانی است روحانی از سنخ فرشتگان که ان یجری الامورالا باسبابها و بعد اینکه میدانی مخرجا یعنی محل خروج و موضوع خروح روح توست خوب حالا خارج کننده کیست و سبب و مسبب کیست و چیست؟ سبب استعداد روح توست که بر اثر تقوا لایق شده و سبب اراده الهی است که در نفس مفارق ملکوتی تجلی می کند و حاصل این تجلی ماموریت یافتن ان فرشته در دخل و تصرف در اراده و میل و خواهش و گرایش و حال واحوالات روحانی و روانی توست. قصه های قران که بیان حکمت است صرفا برای یک قوم مانند اصحاب کهف نیست که مصداق ان تمام بشوددراین صورت بخشی از قران معطل و تاریخی صرف میشد لکن قران برای تمام مردم در تمام اعصار و دورانها نازل شده است و در هر زمانی مصداق دارد و راهنما و روشنگر است. درخانه اگر کس است یک حرف بس است می از خم معرفت کشیدن اسان تسلیم شدن و میل نمودن مشکل
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :