کشکول معرفت (عباس کلهر)
درباره مباحث مختلف دینی و عمومی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سیدعباس - چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٧
خَلق در انسان به خُلق تبدیل می شود. اخلاق بر پایه طبایع بنا گذارده شده است. طبایع را مزاجی است و مزاج از غذا تحصیل می شود از این رو نوع غذا در خُلقیات دَخلی تمام است. ساختار شخصیت انسان مبتنی بر نوع صورتهای نفسانی اوست از این رو ملاک شناخت شخصیت یکسان نیست. نفس شامل جمله صور ماقبل خویش است چون این چنین است از این رو از خصوصیات صورت های قبلی در نفس کلی تاثیری است هر صورتی به هر کیفیتی که بوده اثر خاص خود را در نفس کلی جاری می سازد و در نوع شخصیت کلی تاثیر دارند. نفس قوی ناشی از اتحاد صور قوی است و نفس ضعیف حاصل اتحاد صور ضعیف و اگر نفس متغیر باشد از انجاست که برخی صور قوی و برخی دیگر ضعیفند. زمانی که انسان در بی حالی و سستی و دارای حالت کرختی و کسلی است جدا از دیگر عوامل موثر در این امر امکان دارد از بابت غلبه صور ضعیفه در نفس باشد و حال او گذراست و بخودی خود رفع می شود ونوع اغذیه و اشربه در این باب تاثیر بسزا دارد. فهم کردیم که نفس ازاتحاد صور تشکیل می شود از این رو از هر شخصی در هر زمانی و حالی انتظاری در خور حال نفس او می رود و فرد را نمیتوان در همه زمانها با یک ملاک سنجید و در هر زمان انتظار یکسان داشت بلکه با تعدد حالات انتظارات متعدد می شود از این رو بدانکه فعل هر کس گوهر اوست این اصل است و فرع ان اینکه اگر تعادل در شخص است نه ارزش برای اوست چه اینکه او انر ا کسب نکرده است و لیکن رحمتی است که قسمت او شده . و اگر تعادل در او نیست ضعف او نیست چه اینکه او انرا کسب نکرده و لیکن ضعفی است که قسمت او شده و به ارث برده است.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :