کشکول معرفت (عباس کلهر)
درباره مباحث مختلف دینی و عمومی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سیدعباس - چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٧
در هر حال عوامل ژنیتک و محیطی موثرند و ملاک ان است که شخص صفتی را کسب کند از خوب و بد. هر طبعی را خلقی است از این رو می توان اخلاق را با غذا تغییر داد تا حدودی. لوازم یاد شده به منزله ابزار و معداتند لکن بیانی بلند در این است که مخرج صفات نفسانی از قوه به فعل و یا از نقص به کمال موجودی مفارق و مجرد است که با شعور است و ان در لسان شرع مَلِک یا فرشته و در لسان علم عقل است. غذا مزاج را تغییر می دهد و حامل تغییر، ماده نیست زیرا حیات به ماده تعلق نمی گیرد از این رو حرکت نیز ندارد بنابراین حامل ماده تغییر، وجودی غیر مادی و مفارق از ماده است پس حامل ماده تغییر و حرکت از قوه به فعل و از نقص به کمال عقل یا فرشته است . پس انکه تغییر در نفس ایجاد می کند بواسطه غذا در مزاج و با مزاج در طبع و بواسطه طبع در خلق ( یعنی تغییر از خَلق به خُلق) فرشته یا ملک است و غذا و امثالهم لوازم تغییرند نه حامل یا خود تغییر. زنجیره ملائک را در هر نشاء‌ای اسمی و اثری است و هر یک رب نشاء خویشند که به امر رب الارباب امتثال می نمایند و مظهر مهیمن الهیه ایشان و رب النوع انها شریفه الخالق الباری المصور است که از اسماء حسنی است. نقش بر نقش می بندند تا صورت کمالیه حاصل شود. مراتب فوق دایر بر مدار وجود است بنابراین رو به وحدت دارند ولوازم را از کثرت به سوی وحدت و کمال بکار می گیرند. این چنین است که خَلق در انسان تبدیل به خُلق می شود یعنی ماده ، غیر مادی می شود . طبیعت در بدن انسان کمال می یابد و مجرد می شود. دراین باب به احادیث ائمه عصمت و طهارت دقت نما. امام باقر علیه السلام در کتاب اصول کافی و بحار الانوار فرموده است: تمام گناهان ( در زیان و انحطاط انسان) موثر وقوی است لیکن قوی ترین ان چیزی است که ( از لقمه حرام در بدن انسان) گوشت و خون برویاند. امیرالمومنین علی علیه السلام در سفارشهای خود به کمیل بن زیاد فرمودند: ای کمیل به درستی که زبان از قلب تراوش کند و قلب از غذا قوت یابد پس تامل کن در انچه که قلب و جسم تو را تغذیه می نماید که اگر حلال نباشد خداوند تسبیح و شکر گزاری تو را قبول ننماید.(از کتاب بشاره المصطفی و بحار الانوار) در حدیث قدسی است که خداوند عزوجل می فرماید: از من دعایی پنهان نمی ماند مگر دعای خورنده حرام.( از کتاب عده الداعی و وسائل الشیعه)
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :