کشکول معرفت (عباس کلهر)
درباره مباحث مختلف دینی و عمومی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سیدعباس - سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳۸٧
ابوذر عرض کرد مگر ما برادران شما نیستیم؟ فرمودند نه شما یاران منهستید ولی برادارنم پس ازمن می ایند شأن انان مثل شأن انبیاست انان گروهی اند که برای رضای خدا از پدران و مادران و خواهران و برادران و تمام خویشان خحود می گریزند مال را برای خدا و خود را جهت تواضع در براب رخدا زبون می سازند درشهوات و زیادیهای دنیا رغبت نکنند..... چه کسی از قدر و منزلت انان را نزد خدا باخبراست؟ هیچ گونه رابطه خویشی ومالی با یکدیگر ندارند که بدان حس برند و نسبت به یکدیگر از مادر و پدر نسبت به فرزند و از برادر نسبت به بردار مهربانترند . اه چقدر مشتاق دیدار انانم. بدان ای اباذر! که هر کدام از انانرا پاداش 70 نفر از کسانی که در جنگ بدر شرکت داشتند می باشدهر کدام از انان نزد خداوند از هر چه که خداوند بر روی زمین افرید گرامی تر است. ای اباذر! دلشان با خدا و عملشان برای خداست و اگر یکی از انان بیمار شود پاداش عبادت هزار سال که روزها روزه و شبها به نماز باشد برای اوست. اگر یکی از انان به یکی از شهوات و خواهشهای دنیا میل کند ولی صبر کند و بدنبال ان نرود بخاطر انکه اهلش از او درخواست کنند پاداش برند وچون غمیگن شود و اهی بکشد خداوند به هر نفسی که می کشد دو میلیون حسنه پاداش بنویسد و دو میلیون درجه او را بالا برد و اگر یکی از انان در رفاقت با یاران خود صبر پیشه کند و از انان نبرد و در گرسنگی و اندوه با انان شریک بوده و صبر ورزد پاداش هفتاد نفر از کسانی که در جنگ تبوک همراه من بوده اند خواهد داشت و اگر یکی از انان پیشانی خود را بر زمین نهد و چند بار آه بگوید فرشتگان
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :