کشکول معرفت (عباس کلهر)
درباره مباحث مختلف دینی و عمومی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سیدعباس - چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧
***سفینه دل نشسته در گل چراغ ساحل نمی درخشد ***درین سیاهی سپیده ای کو؟که چشم حسرت در او نشانم ***الا خدایا گره گشایا!یه چاره جویی مرا مدد کن ***بود که بر خود دری گشایم غم درون را برون کشانم ***چنان سراپا شب سیه را به چنگ و دندان درآورم پوست ***که صبح عریان به خون نشیند بر آستانم در آسمانم ***کهن دیارا دیار یارا به عزم رفتن دل از تو کندم ***ولی جز اینجا وطن گزیدن نمی توانم نمی توانم
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :