کشکول معرفت (عباس کلهر)
درباره مباحث مختلف دینی و عمومی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سیدعباس - چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧
کهن دیارا دیار یارا!دل از تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم وگر بمانم کجا بمانم نه پای رفتن نه تاب ماندن چگونه گویم درخت خشکم ***************** عجب نباشد اگر تبر زن طمع ببندد در استخوانم **************** درین جهنم گل بهشتی چگونه روید چگونه بوید؟ **************** من ای بهاران!ز ابر نیسان چه بهره گیرم که خود خزانم **************** به حکم یزدان شکوه پیری مرا نشاید مرا نزیبد **************** چرا که پنهان به حرف شیطان سپرده ام که نوجوانم **************** صدای حق را سکوت باطل در آن دل شب چنان فرو کشت ***************** که تا قیامت درین مصیبت گلو فشارد غم نهانم ***************** کبوتران را به گاه رفتن سر نشستن به بام من نیست ****************** که تا پیامی به خط جانان ز پای آنان فرو ستانم ******************
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :