کشکول معرفت (عباس کلهر)
درباره مباحث مختلف دینی و عمومی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سیدعباس - یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٧
محرم و نامحرم چه کسانی هستند. ایات مربوط به این موضوع در دو سوره از قران کریم امده است یکی سوره نور و دیگری سوره احزاب . در سوره نور ایه ای که مربوط به مطلب است ایه 31 است چند ایه قبل از ان ایه متعرض وظیفه اذن گرفتن برای ورود در منازل است و در حکم مقدمه این ایه می باشد چنانچه فرمود"ای کسانیکه ایمان اوردید بخانه دیگران داخل نشوید مگر انکه قبلا انان را اگاه سازید و بر اهل خانه سلام کنید این برای شما بهتر است باشد که پندگیرید اگر کسی را در خانه نیافتید داخل نشوید تا به شما اجازه داده شود اگر گفته شد بازگردید بازگردید که پاکیزه تر است برای شما خدا به انچه انجام می دهید داناست. باکی نیست که در خانه هایی که محل سکنا نیست و نفعی در انجا دارید ( بدون اجازه) داخل شویدخدا انچه را اشکار می کنید و انچه را نهان می دارید اگاه است. به مردان مومن بگو دیدگان فرو خوابانند دامن ها را حفظ کنند این برای شما پاکیزه تر است خدا بدانچه می کنید اگاه است به زنان مومنه بگو دیدگان خویش فرو خوابانند و دامن های خویش حفظ نمایید و زیور خویش اشکار نکنند مگر انچه پیداست سرپوشهای خویش بر گریبانها بزنند زیور خویش اشکار نکنند مگر برای شوهران یا پدران یا پدر شوهران یا پسران یا پسر شوهران یا برادران یا برادر زادگان یا خواهر زادگان یا زنان یا مملوکانشان یا مردان طفیلی که حاجت به زنان ندارند یا کودکانی که از راز زنان اگاه نیستند و پای به زمین نکوبند که زیورهای مفخیشان دانسته شود ای گروه مومنان همگی به سوی خدا توبه برید باشد که رستگار شوید.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :