کشکول معرفت (عباس کلهر)
درباره مباحث مختلف دینی و عمومی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سیدعباس - یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٧
احوال کنونی هر شخصی و تمام مسائل و افکاری که بر شخص وارد می شود اجزایی هستند که انسان را بخود مشغول می کند فکر نکردن به امور بیهوده و تمرکز فکر داشتن انسان را بر فراز زمان می برد زیرا فراقت از اجزاء ورودی چیزی که بالا رفتن و اوج گرفتن از سطح پایین نیست لهذا شخص بر فراز زمان حال قرار میگیرد زیرا اگر فرد مشغول اجزاء گردد فراغت نخواهد یافت و مشغول خواهد بود در واقع با درگیری و برخورد با اجزاء ناچیز عقل متشخص خواهد شد یعنی به اجزاء خرد مشخص می گردد که متشخص به شخص سفلی شده و نتیجه اینکه اگر شخصی از احوال کنونی خودش خارج شود بر بالای زمان کنونی خود قرار میگیرد. زیرا فرد حذف نمی شود در بعدی فراتر از سطح کنونی زمان قرار می گیرد.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :